Wilt u met de taxi van en naar Schiphol?

Maakt u dan gebruik van onze Schipholtaxi service. Vanaf €144,­ kunt vanuit heel Friesland voordelig met de taxi naar Schiphol.

Taxi Prins - de Schipholspecialist van Friesland!

 
contact reserveren
 
   Schipholtaxi Friesland Met Taxi Prins van en naar Schiphol  

Schiphol Taxi van en naar onderstaande plaatsen:


Aalzum
Abbega
Achlum
Achtkarspelen
Aegum
Akkerwoude
Akkrum
Akmarijp
Aldeboarn/Oldeboorn
Aldegea
Allingawier
Ameland (vanaf Holwerd)
Anjum
Appelscha
Arum
Augsbuurt
Augustinusga
Baard
Baijum
Bakhuizen
Bakkeveen
Balk
Ballum (vanaf Holwerd)
Bantega
Bartlehiem
Bears
Beetgum
Beetgumermolen
Beetsterzwaag
Bergum/Burgum
Berlikum
Birdaard
Blauwhuis
Blesdijke
Blessum
Blija
Boarnsterhim
Boelenslaan
Boijl
Boksum
Bolsward
Bontebok
Boornbergum
Boornzwaag
Bornwird
Bozum
Brantgum
Breezanddijk
Britsum
Britswerd
Broek
Broeksterwoude
Buitenpost
Buren (vanaf Holwerd)
Burgum/Bergum
Burgwerd
Burum
Cornjum
Cornwerd
Damwoude
Dantumadeel
De Blesse
De Hoeve
De Knipe
De Tike
De Valom
De Veenhoop
De Wilgen
Dedgum
Deersum
Deinum
Delfstrahuizen
Dijken
Dokkum
Dongeradeel
Dongjum
Doniaga
Donkerbroek
Drachten
Drachtstercompagnie
Driesum
Drogeham
Dronrijp
Eagum
Eastermar/Oostermeer
eastrum
Echten
Echtenerbrug
Edens (Friesland)
Ee
Eernewoude/Earnewald
Eesterga
Eestrum
Elahuizen
Engelum
Engwierum
Exmorra
Ferwerd
Ferwerderadeel
Ferwoude
Finkum
Firdgum
Fochteloo
Follega
Folsgare
Formerum (vanaf Harlingen)
Foudgum
Franeker
Franekeradeel
Friens
Frieschepalen
Gaast
Gaasterlan-Sleat
Gaastmeer
Garijp
Gauw
Genum
Gerkesklooster
Gersloot
Giekerk
Goenga
Goengahuizen
Goingarijp
Gorredijk
Goutum
Greonterp
Grou
Hallum
Hantum
Hantumhuizen
Hardegarijp
Harich
Harkema
Harlingen
Hartwerd
Haskerdijken
Haskerhorne
Haule
Haulerwijk
Heeg
Heerenveen
Hemelum
Hempens
Hemrik
Hennaard
Herbaijum
Het Bildt
Hiaure
  Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijlaard
Hijum
Hindeloopen
Hitzum
Hogebeintum
Hollum (vanaf Holwerd)
Holwerd
Hommerts
Hoornsterzwaag
Houtigehage
Huins
Idaard
Idsegahuizen
Idskenhuizen
Idzega
IJlst
IJsbrechtum
Indijk
Irnsum
It Heidenskip
Itens
Janum
Jellum
Jelsum
Jirnsum
Jislum
Jistrum
Jonkerslan
Jorwerd
Joure
Jouswier
Jubbega
Jutrijp
Katlijk
Kimswerd
Klooster-Lidlum
Kolderwolde
Kollum
Kollumerland
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Kootstertille
Kornwerderzand
Kortehemmen
Koudum
Koufurderrige
Kubaard
Laaksum
Langedijke
Langelille
Langezwaag
Langweer
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Legemeer
Lekkum
Lemmer
Lemsterland
Lichtaard
Lioessens
Lions
Lippenhuizen
Littenseradiel
Loenga
Lollum
Longerhouw
Luinjeberd
Lutkewierum
Luxwoude
Makkinga
Makkum
Mantgum
Marrum
Marssum
Menaldum
Menaldumadeel
Metslawier
Midlum
Midsland (vanaf Harlingen)
Miedum
Mildam
Minnertsga
Mirns
Moddergat
Molenend
Molkwerum
Morra
Munnekeburen
Munnekezijl
Nes (Boarnsterhim)
Nes (Dongeradeel)
Nes (vanaf Holwerd)
Niawier
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Nij Beets
Nijeberkoop
Nijefurd
Nijega
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijemirdum
Nijetrijne
Nijhuizum
Nijland
Noordbergum
Noordwolde
Oenkerk
Offingawier
Oldeberkoop
Oldeboorn/Aldeboarn
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer
Oldetrijne
Olterterp
Oosterbierum
Oosterend (vanaf Harlingen)
Oosterend/Easterein
Oosterlittens
Oostermeer/Eastermar
Oosternijkerk
Oosterstreek
Oosterwierum
Oosterwolde
Oosterzee
Oosthem
Oostmahorn
Ooststelingwerf
Opeinde
Oppenhuizen
Opsterland
Oranjewoud
Oude Bildtzijl
Oude Leije
Oudega (Gaasterland)
Oudega (Smallingerland)
Oudega (Wymbritseradiel)
Oudehaske
Oudehorne
Oudemirdum
Oudeschoot